คณะกรรมการบริหารสมาคมตระกูลชื้อแห่งประเทศไทย
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร


นายเลียง ทองรัตนาศิริ

บริษัท ศรีสุขสวัสดิ์ปั่นด้าย จำกัด
บริษัท ศิริการทอ จำกัด


นายทินกร เชื้อเจริญกรุง

บริษัท เจริญกรุงวิทยุ จำกัด


นายภัทร์ ซื่อภาคย์

นิว พี. ซี. พาเล็ท

(1) 2 หน้าต่อไป >>
คณะกรรมการบริหาร
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร | นายกกิตติมศักดิ์ | นายกสมาคม และรองนายกสมาคม | กรรมการบริหาร
กลุ่มสตรีสมาคม
ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร | ประธานกิตติมศักดิ์ | ประธาน และรองประธาน | กรรมการ

@2002-2008 The XU Association in Thailand