คณะกรรมการบริหารสมาคมตระกูลชื้อแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม


นายเลิศศักดิ์ วิจิตรกรม

รองนายกสมาคม


นายนายวัฒนา ปูรานิธี

บริษัท สุนทรโลหะกิจ จำกัด


นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์

บริษัท จงสถิตย์ จำกัด


นายชูชาติ พัฒนาปัญญาสัตย์

บริษัท ร่วมพัฒนาเท็กไทล์ จำกัด


นายธนาศักดิ์ ผดุงพิสุทธิ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผดุงธรรม

(1) 2 3 4 5 6 หน้าต่อไป >>
คณะกรรมการบริหาร
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร | นายกกิตติมศักดิ์ | นายกสมาคม และรองนายกสมาคม | กรรมการบริหาร
กลุ่มสตรีสมาคม
ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร | ประธานกิตติมศักดิ์ | ประธาน และรองประธาน | กรรมการ

@2002-2008 The XU Association in Thailand