กลุ่มสตรีสมาคมตระกูลชื้อ
ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร


นางบุปผา พิจิตรพงศ์ชัย

 


นางวัชรี เนียมก้องกิจ

 


นางอมรรัตน์ ซื่อภาคย์

 


นางพัชรี ศรีวิชาญกุล

 


นางจิตร อนันตประยูร

 


คณะกรรมการบริหาร
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร | นายกกิตติมศักดิ์ | นายกสมาคม และรองนายกสมาคม | กรรมการบริหาร
กลุ่มสตรีสมาคม
ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร | ประธานกิตติมศักดิ์ | ประธาน และรองประธาน | กรรมการ
@2002-2008 The XU Association in Thailand