กลุˆมสตรีสมาคมตระกูลชื้อ
ประธานกิตติมศักดิ์


นางสุวรรณา ศรีวัฒนชัยกุล

 


นางยิ้น เพชรดากูล

 


นางอำพร มธุรภาณี

 


นายลัคนา ศิริชุมพันธ์

 

ที่ปรึกษา


นาเสริมศรี วรนาวิน

 


คณะกรรมการบริหาร
นายกกิตติมศักดิ์ถาวร | นายกกิตติมศักดิ์ | นายกสมาคม และรองนายกสมาคม | กรรมการบริหาร
กลุ่มสตรีสมาคม
ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร | ประธานกิตติมศักดิ์ | ประธาน และรองประธาน | กรรมการ
@2002-2008 The XU Association in Thailand