คนเก่งของตระกูล

จากอดีตถึงปัจจุบัน ลูกหลานตระกูลชื้อของเราได้พยายามขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้จนได้รับผลการเรียนดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสมาคมฯ มีความภาคภูมิใจในความสามารถของลูกหลานเป็นอย่างมาก และต้องการสนับสนุนลูกหลานของตระกูล ดังนั้นทางสมาคมตระกูลชื้อ จึงได้ทำการมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และทุนการศึกษาแก่ลูกหลานของตระกูล โดยจะทำการแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับชั้นของการศึกษา คือ ระดับประถม, ระดับมัธยม และระดับอุดมศึกษา ทางสมาคมหวังว่า ลูกหลานของตระกูลทุก ๆ คน จะคงดีและขยันหมั่นเพียรในการศึกษา เพื่ออนาคตของตนเองในภายภาคหน้า

 ทำเนียบคนเก่ง
@2002-2008 The XU Association in Thailand